reede, 23. september 2022

Vaktsiinide kõrvaltoimetega seotud andmete kogumise ja menetlemise teabenõue

Meie lepinguline esindaja Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ esitas 23. septembril meie eest ja nimel Haigekassale teabenõude. 

Meditsiinitöötajate teavitamise ja dokumenteerimise kohustus
1. Millise juhise alusel peavad meedikud üksikjuhtumite korral diagnoosimise käigus hindama seost vaktsiini ja kõrvaltoimete vahel? Palun esitada vastav juhend.
2. Kui palju on COVID-19 vaktsineerimise järgselt tekkinud seisunditest raporteeritud meedikute poolt ja kui palju patsientide poolt? Palume esitada arvud ja suhtarv.
3. Kui palju on kasutatud meedikute pool diagnoosikoodi U12.9 (COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata)? Sealhulgas palume eristada:
3.1. kui palju kordi kokku on seda diagnoosikoodi kasutatud?
3.2. kui paljudel nendest inimestest, kelle seisundi kohta on tehtud kõrvaltoimete teatis, on seda diagnoosikoodi kasutatud?
3.3. kui paljudel nendest inimestest, kes on ise esitanud enda kohta kõrvaltoimete teatise, on kasutatud seda diagnoosikoodi?
3.4. kui paljudel nendest inimestest, kelle kohta on esitatud kõrvaltoimete teatis meediku poolt, on kasutatud seda diagnoosikoodi?
3.5. kui paljudel nendest inimestest, kes on esitanud vaktsiinikahjustuste hüvitamisetaotluse, on kasutatud seda diagnoosikoodi?
3.6. kui paljudel nendest, kellele on vaktsiinikahju hüvitis välja makstud, on kasutatud seda diagnoosikoodi?
3.7. kui paljudel nendest, kellele on keeldutud vaktsiinikahjustuse hüvitist maksmast, on kasutatud seda diagnoosikoodi? 
4. Mil viisil on teavitatud meedikuid diagnoosikoodi U12.9 (COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata) olemasolust ja mil viisil on juhendatud selle kasutamist?

„Long-covid“ ja „long post-COVID vaccination syndrome“
5. Kui palju on Eestis pika COVID-i sündroomi (long-COVID) diagnoosiga patsiente?
6. Kui palju on Eestis pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomi (long post-COVID vaccination syndrome) all kannatavaid patsiente?
7. Missugused uuringud on pika COVID-i sündroomiga inimeste osas plaanis? Kas neisse kavatsetakse kaasata ka pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomiga inimesed?
8. Kui suur on COVID-19 põdemise järgselt tekkinud nn pika COVID-i sündroomi taastusravi eelarve? Millised tervishoiuasutused seda kasutavad?
9. Kuidas on korraldatud või kuidas on plaanis korraldada COVID-19 järgselt nn pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomi all kannatavate inimeste taastusravi?
10. Missugused on võimalused viia nende inimeste terviseseisundi edasiseks monitoorimiseks, kelle osas on tehtud vaktsiini kõrvaltoimete teatis või kes on taotlenud vaktsiinikahju hüvitamist uuring living cohort study meetodil, sarnaselt COVID-it põdenud patsientidega?

Erakorralist abi vajanud isikud
11. Kui paljud 01.01.2021. a kuni 30.05.2022. a perioodil EMO-sse pöördunud isikud informeerisid anamneesi käigus sellest, et sümptomid, mille tõttu nad EMO-sse pöördusid, tekkisid ajalises seoses vaktsineerimisega?
12. Kui palju pöörduti EMO-sse perioodil 01.01.2019. a kuni 30.05.2022. a südame- ja veresoontkonnahaigustega? Palun tuua andmed vähemalt kuude lõikes ning alates 01.01.2021. a märkida juurde, mitu neist olid vaktsineeritud?
13. Kui palju pöörduti EMO-sse perioodil 01.01.2019. a kuni 30.05.2022. a autoimmuunsushäiretega? Palun tuua andmed vähemalt kuude lõikes ning alates 01.01.2021. a märkida juurde, mitu neist olid vaktsineeritud?
14. Kui palju pöörduti EMO-sse perioodil 01.01.2019. a kuni 30.05.2022. a närvivaludega vms probleemidega? Palun tuua andmed vähemalt kuude lõikes ning alates 01.01.2021. a märkida juurde, mitu neist olid vaktsineeritud?

Ravimiameti ja Eesti Haigekassa spetsialistid
15. Millistele kvalifikatsiooninõuetele vastavad Eesti Haigekassa ja Ravimiameti vaktsiinikahjustuste hüvitamise avaldustele hinnanguid andvad spetsialistid?
16. Kas Ravimiametis ja Eesti Haigekassas vaktsiinikahjustuste hüvitamise avaldustele hinnanguid andvad spetsialistid ja kaasatud eksperdid on kinnitanud allkirjaga oma neutraalsust ja huvide konflikti puudumist antud teema suhtes? Kas need spetsialistid on osalenud avalikult vaktsiinide propageerimises?
17. Kas need spetsialistid on saanud seoses vaktsineerimise edendamisega mingid laadi hüvesid või soodustusi?