Õigusaktid

Vaktsiinikahjude hüvitamise aluseks on Ravimiseadus. Vaktsiinikahjude hüvitamine on kirjas peatükis 5(1) VAKTSIINIKAHJUDE HÜVITAMINE [RT I, 29.04.2022, 1 - jõust. 01.05.2022].

Tervise- ja tööministri määrus 02.05.2022 nr 41 "Eesti Haigekassa ja Ravimiameti juurdepääs tervise infosüsteemi andmetele vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks". 

Tervise- ja tööministri määrus 25.04.2022 nr 36 "Vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuste tunnused".

_____________________________________________________________________

Meieni on jõudnud info, et aeg-ajalt kohtab olukordi, kus terviseohutust kontrollivad inimesed ei ole teadlikud arstitõendiga vabastatuse võimalusest.

Tähtis on olla teadlik oma õigustest ja võimalustest ja olla kursis seadustega. 

Meie võimalusi reguleerib see Vabariigi Valituse määrus: COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud

Pööra tähelepanu III osale "Kontrollitud tegevuste korraldamisega seotud piirangud ja meetmed".

Punkt 14 ütleb, et "Isik võib punktis 13 sätestatud tingimustel tegevuses osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: 3) tema vaktsineerimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit arvestades ning ta esitab enne tegevuses osalemist sellekohase tõendi".

Kommentaare ei ole: