neljapäev, 15. detsember 2022

MÄRGUKIRI: Eesti Vabariik ei käitu vaktsiinikahjustuse saanud inimeste suhtes õigusriigina

15. detsembril edastas MTÜ Ikkagi Inimesed MÄRGUKIRJA seoses sellega, et praegusel juhul ei käitu Eesti Vabariik COVID-19 vaktsiini tõttu tervisekahjustuse saanud inimeste suhtes õigusriigina. 

MTÜ on ka varasemalt probleemidele tähelepanu juhtinud, kuid seni pole need tulemusi andnud. Loodame, et antud märgukiri loob selles osas positiivse muutuse.

Adressaat: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, Riigikogu sotsiaalkomisjon, Riigikogu vaktsiinijärgsete terviseprobleemide lahenduste toetusrühm, Tervise- ja tööminister, Ravimiamet, Haigekassa
Teadmiseks: Eesti Vabariigi President, Riigikogu juhatus, fraktsioonid, haiglad, Eesti Haiglate Liit, Eesti Arstide Liit, Perearstide Selts, Teadusnõukoda, Terviseamet
Kellelt: Riina Kütt, MTÜ Ikkagi Inimesed
Kuupäev:15. detsember 2022
Andmed: Märgukirja pikkus on 22 lehekülge. Seonduvad dokumendid on viidatud allmärkustena.
Teema: Eesti Vabariik ei käitu vaktsiinikahjustuse saanud inimeste suhtes õigusriigina

esmaspäev, 21. november 2022

Saatsime Ravimiametile teabenõude vaktsiinikahjude hindamise metoodika kohta

21. novembril 2022 saatsime Ravimiametile teabenõude selleks, et meile edastataks vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise metoodiline juhend, hindamisprotsessi mudel ja vaktsiinikahju hindajate instrueerimise materjalid.

Teabenõue

MTÜ Ikkagi Inimesed eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset. 

2022. aasta septembri lõpu seisuga on nõuetekohaseid vaktsiinikahjustuste taotlusi esitatud Eesti Haigekassa kokku 1154 ning üksnes 19 neist on rahuldatud (andmed pärinevad lehelt vaktsineeri.ee). 

Nii väike rahuldatud taotluse hulk ei näita meie hinnangul mitte seda, et meil on vähe vaktsiinikahjustustega inimesi, vaid probleeme vaktsiinikahjude põhjusliku hindamise menetluses. 

Selle teabenõude eesmärgiks on saada ülevaade vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise protseduuridest ja protsessist. 

Palume teabenõude korras väljastada meile:

  1. Vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise metoodiline juhend ja kõik teised seonduvad materjalid, mida kasutavad vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamist teostavad isikud oma töös (nt blanketid, vormid, skeemid jms). 
  2. Vaktsiinikahju põhjusliku hindamise protsessi mudel (NB! Me ei pea silmas mitte Ravimiseadusega kehtestatud tööjaotust Haigekassa ja Ravimiameti vahel, vaid Ravimiameti enda sisemist tööprotsessi kirjeldust).
  3. Vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamist teostavate isikute instrueerimise juhend ja koolitusmaterjalid, mida on kasutatud nende täiendväljaõppeks selle konkreetse töö teostamiseks.  

Metoodiline juhend ja tööprotsessi kirjeldus palume väljastada koos dokumendiga, millega need on kehtestatud. 

reede, 28. oktoober 2022

Hagekassa ja Ravimiameti vastused teabenõudele

Meie lepinguline esindaja Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ esitas 23. septembril meie eest ja nimel Haigekassale teabenõude. 

Vastused saime Haigekassalt (24.10.2022 nr 1.1-13/23847-3) ja Ravimiametilt (28.10.2022 nr JUH-9/16-3), kuna osad küsimused ei kuulunud Haigekassa pädevusse. 

Üldistatult öeldes saame tõdeda, et saadud andmed näitavad paljudes aspektides probleeme ja ebakõlasid seoses vaktsiinikahjude diagnoosimise, kodeerimise ja raporteerimisega. Seetõttu pole ka imekpsandav, et probleemid on seoses vaktsiinikahjude hüvitamisega. 

Toome siinkohal eraldi vaid ühe iseloomuliku ebakõla, milleks on diagnoosikoodi U12.9 kasutamine. 

Meie küsimus nr 3: Kui palju on kasutatud meedikute pool diagnoosikoodi U12.9 (COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata)? 

Haigekassa vastus nr 3: Aastal 2021 oli Eesti Haigekassale esitatud raviarveid (või retsepte), kus oli kas põhi- või kaasuva diagnoosina märgitud U12.9, 772 isiku kohta, aastal 2022 (28.09.2022 kuupäeva seisuga) 178 isiku kohta. Juhime tähelepanu, et mitte kõik neist isikutest ei ole kas üldse vaktsineeritud, või ei olnud nad seda arve esitamise või retsepti kirjutamise ajaks (vt. vastus 6.)

Meie küsimus nr 6: Kui palju on Eestis pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomi (long post-COVID vaccination syndrome) all kannatavaid patsiente?

Haigekassa vastus nr 6: Kui defineerida pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomiga patsient seeläbi, et Eesti Haigekassale on esitatud raviarve (või retsept), millele on kas põhi-või kaasuva diagnoosina märgitud U12.9, siis alates 2021 aastast on selliseid isikuid 934. Sh. on 41 isikut, kes meie andmeil ei ole vaktsineeritud COVID-19 vastu ja 350 isikut, kes on tänaseks vaktsineeritud, kuid kellel U12.9 diagnoos on arvele (või retseptile) märgitud enne vaktsineerimist.

Haigekassa vastustega meie selgitustaotlusele on võimalik tutvuda selle lingi kaudu

Ravimiameti vastusega meie selgitustaotlusele on võimalik tutvuda selle lingi kaudu.

kolmapäev, 19. oktoober 2022

“Haigeks teeme tasuta, aga tervenemine on su oma mure. Mis saab edasi?”

 18. oktoobril 2022 Tallinnas L´Ermitage hotelli konverentsisaalis toimunud vaktsiinikahjustuste temaatikat käsitleva konverentsi videoülekannet on võimalik järelvaadata MTÜ Ikkagi Inimesed YouTube´i kanalist ja Facebooki lehel ning siin.